Przepisy prawne dotyczące paroizolacji
 
Przepisy dotyczące paroizolacji
Każdy z budujących dom, a przede wszystkim projektanci powinien znać przepisy dotyczące warunków jakie muszą spełniać budynki. Podstawowym dokumentem określającym te zasady jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z wszystkim uaktualnieniami. Zawarte są w nim różne wytyczne, które dotyczą również dachów.
Warto zacytować niektóre z nich:
Dział VIII 
Higiena i zdrowie 
Rozdział 1 
Wymagania ogólne
§ 309. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:
1) wydzielania się gazów toksycznych, 
2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
3) niebezpiecznego promieniowania, 
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 
6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, 
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
8) przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego.
 
To co pośrednio dotyczy dachów i jego termoizolacji z foliami osłonowymi (w tym z paroizolacją) zawarte jest w punktach 6 i 7. Wynikające z nich wymagania narzucają konieczność osłaniania przegród przed przenikaniem i skraplaniem się w nich pary wodnej. W dachach pochyłych osłony te stanowią : od wewnątrz paroizolacje, a z zewnątrz wentylowane warstwy uszczelniające pokrycia. Współcześnie najpopularniejszymi warstwami uszczelniającymi są wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia.
W wersji rozporządzenia, która obowiązuje od 2009 roku jest specjalnie dodana cześć zatytułowana : „WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII”. Oto jej fragment :
2.3. Szczelność na przenikanie powietrza 
2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 
Paroizolacje stosuje się po to, aby znacznie ograniczyć dopływ pary wodnej z wnętrza budynku do termoizolacji dachu. Skuteczność ich działania wymaga szczelnego ich połączenia z wszystkimi elementami budynku stykającymi się z dachem, oraz takiego ich ułożenia, aby stanowiły jednolitą powłokę uniemożliwiająca przechodzenie pary (musza być klejone zakłady miedzy poszczególnymi pasmami paroizolacji).
Jeżeli warstwa paroizolacji musi być klejona tak, aby nie przepuszczała pary wodnej to gdy spełnia ten wymóg jest jednocześnie bardzo dobrą warstwą zapobiegającą powstawaniu niekontrolowanych przepływów powietrza.
Tak więc układając odpowiednio szczelnie paroizolację spełniamy dwa warunki zawarte w ROZPORZĄDZENIU.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2021
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność