Instrukcja łączenia membranami wstępnego krycia (MWK) z kominami spalinowymi
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., materiały łatwo zapalne nie mogą stykać się z kominem spalinowym. Odległość tych materiałów określa § 265. 4. : „Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.”

Jednocześnie dla określenia cech kominów systemowych służy norma PN-EN 13063-1+A1:2009 „Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi. Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy”, według której producenci określają minimalną odległość elementów palnych od ich systemów. Dla kominów z wkładką ceramiczną, z odpowiednią klasą odporności na pożar sadzy odległość ta wynosi 5 cm pod warunkiem wypełnienia jej materiałem nie palnym.

W związku z tym, że według obowiązujących norm (PN-EN ISO 11925-2 : 2004) większość membran i folii dachowych ma klasę ogniową E czyli jest łatwo zapalna, to nie może stykać się bezpośrednio z murowanymi kominami spalinowymi i dymowymi. Ich połączenie z tymi kominami wymaga zastosowania nie palnego materiału pośredniego. Te same zasady dotyczą oczywiście drewna - podstawowego budulca stosowanego do konstruowania więźb dachowych. Dlatego w tych konstrukcjach trzeba budować specjalne ramy omijające kominy i przenoszące siły obciążające więźbę. Wykonuje się je za pomocą powszechnie stosowanych technik polegających na prostych połączeniach przyciętych krokwi za pomocą belek nazywanych wymianami i przejmami. Membrany i folie dachowe układane są najczęściej bezpośrednio na drewnianych belkach więźby i dlatego montaż materiałów pośredniczących można łatwo zrealizować na tych belkach.

Do takich właśnie zastosowań została przygotowana niniejsza instrukcja, która pozwala szczelnie połączyć membranę z kominem za pomocą metalowego pasma pośredniego, według zasad określonych w cytowanych przepisach. Bezpieczna odległość łatwo zapalnych materiałów od komina zależy od sposobu jego wykonania i osłonięcia. Dla kominów murowanych otynkowanych lub osłoniętych minimalna odległość drewnianych belek i przymocowanej do niej membrany wynosi 15 cm a dla kominów systemowych z odpowiednimi wkładami może być mniejsza (5 cm – według informacji producenta).

W proponowanym przez nas systemie bezpiecznego łączenia membrany z kominem konieczne jest zastosowanie wełny mineralnej (skalnej) jako materiału osłaniającego komin. Wełnę tą trzeba włożyć między belki ramy i komin, pod metalową wstawkę taśmę po jej zamontowaniu. Oczywiście musi to być wełna posiadająca atestowane własności potwierdzone odpowiednią klasą ogniową przyznawaną materiałom niepalnym. Bez wełny odległość drewna i zamontowanej na nim membrany od komina musi być nie mniejsza niż 30 cm.

Budowane obecnie kominy przeznaczone są do odprowadzania spalin z pieców grzewczych oraz kominków lub funkcjonują jako wyprowadzenie instalacji wentylacyjnych. Z tego powodu występują najczęściej trzy rodzaje kominów :
- kominy wyłącznie spalinowe zawierające najczęściej dwa przewody spalinowe (piec, kominek) ;
- kominy wentylacyjne o różnej liczbie kanałów ;
- kominy spalinowo
- wentylacyjne o wielu przewodach.
Kominy z przewodami spalinowymi i wentylacyjnymi można łączyć z membraną na dwa sposoby : albo tak samo jak spalinowe albo metodą oszczędzającą zużycie metalowego pasma pośredniego. W związku z tym pokazujemy dwa oddzielne sposoby montażu tej taśmy - jeden dla kominów tylko spalinowych a drugi dla kominów o przewodach mieszanych spalinowych i wentylacyjnych. Jednak, ta druga metoda może być zastosowana tylko w kominach, które mają przewody spalinowe w środku, pomiędzy przewodami wentylacyjnymi. Gdy przewody spalinowe znajdują się na zewnątrz taśmę trzeba montować tak samo jak wokół kominów spalinowych. Do wykonania bezpiecznego połączenia MWK z murowanym kominem spalinowym lub dymowym trzeba przygotować miękką blachę aluminiową np. : 1050H42 o grubości 0,4 - 0,6 mm. Oprócz podanego może być jeszcze stan utwardzenia H44 lub H46. Elementem łączącym tak przygotowaną taśmę będzie pasmo butylu o szerokości 1 - 1,5 cm. Butyl mocujemy od spodniej strony taśmy aluminiowej według rysunku:
 
 


Kolejność działań przy kominie spalinowym

1. Podstawowym warunkiem zamontowania pasma blachy jest wykonanie ramy (wymiany, przejmy) wokół komina opierającej się na konstrukcji więźby dachowej, tak aby dystans belek od komina wynosił min. 15 cm (rys.1). Jeżeli komin znajduje się w odległości nie przekraczającej 25 cm od krokwi, to nie trzeba budować ramki dystansującej z wymianów i przejm od tej strony komina, ponieważ pasma blachy pozwalają uszczelnić przestrzeń między kominem a belkami o szerokości do 25 cm.

   

2. Po wstępnym przycięciu membrany (rys.2) wokół komina, trzeba ją precyzyjnie uciąć i zamocować tak, aby kończyła się na wewnętrznej krawędzi belek tworzących ramę wokół komina (rys.3).

3. Od strony kalenicy, nacinamy górny pas membrany i zostawiamy bez mocowania, tak aby można go było     wywinąć na wierzch blachy po jej przymocowaniu (rys.3 lub 4 oraz 13,15).
rys.3

4. Pierwszy pas blachy mocujemy w dolnej (po spadku) części komina. Taśmę przycinamy na długość określoną przez skrajne, zewnętrzne w stosunku do komina krawędzie przejm lub krokwi (rys.5). Tak przyciętą blachę nacinamy w części przylegającej do komina (tej bez taśmy butylowej pod spodem) w sposób określony na rysunku nr 5.


   

5. Wycięty w ten sposób fragment odginamy, tak aby po jego ułożeniu płasko na belkach przylegał  on równolegle do komina i tworzył kołnierz (rys.6) na jego powierzchni bocznej. Drugi brzeg (ten z taśmą butylową pod spodem) powinien opierać się na belce wymianu znajdującej się pod kominem. Przed zamocowaniem blachy spinkami lub gwoździami do belki wymiany, należy przykleić dwa dodatkowe paski taśmy butylowej na obu krawędziach opierających się na przejmach (rys.7). W ten sposób przyklejone taśmy butylowe zapewnią szczelność połączenia  blachy z membraną. Ilość gwoździ lub zszywek mocujących musi zapewnić szczelność połączenia z membraną (rys.9).
 
 

6. W prawidłowo zamocowanym, pierwszym pasie blachy, jego wygięty do góry  fragment (kołnierz) oparty jest o komin i ma dwie trójkątne końcówki wystające poza krawędzie tego komina. Końcówki te trzeba wygiąć na sąsiednie prostopadłe powierzchnie komina tak aby się z nimi dobrze stykały (rys.7 i 8).

7. Na tak przygotowany pierwszy, dolny pas możemy nałożyć dwa pasy boczne przycięte  na wymiar komina według schematy przedstawionego na rysunkach 10 i 11. Dolny zakład między sąsiadującymi pasami, mierzony od dolnej krawędzi komina powinien wynosić 8 – 10 cm. Natomiast górną krawędź bocznego pasa blachy wyznacza zewnętrzna (od komina) krawędź górnego wymianu (zaznaczona na rys.10 symbolem▼).

  

8. Po nacięciu skosu (wyciętego według rys.10) stanowiącego granicę kołnierza wchodzącego na komin, należy wygiąć go do góry pod kątem prostym tak aby przylegał do komina (rys.11). Powstałą z przycięcia końcówkę kołnierza należy skrócić aby nie była powodem skaleczeń i uszkodzeń (rys.12).

 

9. Po zamocowaniu bocznego pasa do wymianu i przejmy (rys.13), przyciętą końcówkę kołnierza należy zagiąć na styk z sąsiadującą ścianką komina (rys.15). Rysunek nr 14 prezentuje wersję skośnego nacięcia membrany nad górnym wymianem, która ma być ułożona nad taśmą IZOLEN PLUS po jej zamontowaniu.

 

10. Dolna krawędź kołnierza pasa bocznego nie jest nacinana lecz zaginana (rys.16). Zagięcie to powinno zaciskać się mocno na krawędzi komina, stykając się z kołnierzem pasa dolnego (rys.16 i 17).

 

11. Na końcu układamy pas górny dopasowując jego długość do szerokości między przejmami tworzącymi ramę wokół komina. Górny pas blachy musi opierać się na tych belkach po bokach oraz na górnym wymianie. Po dopasowaniu długości pasa górnego należy przyłożyć go do górnej płaszczyzny komina i zaznaczyć miejsca nacięć stanowiących granicę kołnierza. Skośne nacięcia należy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku nr 18. Kołnierz należy wygiąć na komin zgodnie z tymi samymi zasadami co dla poprzednich pasm a jego skośne końcówki zagiąć do sąsiedniej ścianki tak aby zaciskały się na kołnierzach pasm bocznych (rys.19).

 

12. Po zamocowaniu pasa górnego należy nałożyć na jego wierzch pasek odchylonej naciętej wcześniej membrany (rys.20) a krawędzie tego paska należy zakleić taśmą samoprzylepną tak aby końce pasa górnego blachy były całkowicie zasłonięte.

 
                                                                                          
13. Kominy mają różne wymiary i w większości wypadków nie będą one zgodne z długościami przyciętych pasm blachy. Dlatego często zachodzi konieczność jej sztukowania czyli układania na zakład. Jest to możliwe tylko na pasach bocznych, na których można łączyć kawałki blaszanej taśmy na zakład zgodny ze spadkiem połaci dachu. Polega to na tym, że dolna część pozostała z arkusza przykrywana jest górną odciętą na wymiar z nowego arkusza. Minimalny zakład zależy od kąta nachylenia połaci – dla kątów nachylenia zawartych między 10° – 30° zakład musi wynosić 15 cm , a dla wyższych pochyleń niż 30° - 10 cm.

14. Po zamontowaniu pasm blachy, trzeba wypełnić wełną mineralną przestrzeń utworzoną pod taśmą przez belki drewnianej ramki (wymiany, przejmy) i podtrzymać ją drutem ze stali nierdzewnej (rys.29).

15. Na zakończenie trzeba dopasować kołnierz opasujący komin przez dogięcie blachy do jego powierzchni uderzeniami gumowego młotka. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania większej szczelności tych połączeń to można w szpary między kołnierzem a powierzchnią komina wcisnąć silikon dekarski.


Kolejność działań przy kominie wentylacyjno – spalinowym

1. Przed ułożeniem taśmy wyciętej z blachy trzeba wykonać ramę (wymiany, przejmy) wokół komina opierającą się na konstrukcji więźby dachowej, tak aby dystans bocznych belek (przejm) od komina wynosił min. 15 cm (rys.21). Jeżeli komin znajduje się w odległości nie przekraczającej 25 cm od krokwi, to nie trzeba budować ramki dystansującej z wymianów i przejm od tej strony komina, ponieważ wymiary pasma blachy pozwalają uszczelnić przestrzeń między kominem a belkami o szerokości do 25 cm.

 

2. Po wstępnym przycięciu membrany (rys.2) wokół komina, trzeba ją precyzyjnie uciąć i zamocować tak, aby kończyła się na wewnętrznej krawędzi bocznych belek (przejm lub krokwi) a na dole i górze komina dochodziła do niego lub zachodziła  na   jego  boczne powierzchnie (rys.22, 23).

   

3. Od strony kalenicy, nacinamy górny pas membrany i zostawiamy bez mocowania, tak aby można go było wywinąć na wierzch blachy po jej przymocowaniu (rys.23, 24, 25).

4. Przy kominie wentylacyjno - spalinowym układamy wyłącznie dwa pasy boczne blachy. Pasma przycinamy na długość określoną przez skrajne, zewnętrzne (w stosunku do komina) krawędzie wymian ( górna krawędź zaznaczona na rys.22 symbolem▼). Tak przyciętą taśmę z blachy nacinamy w górnej części przylegającej do komina (tej bez taśmy butylowej pod spodem) w sposób określony na rysunku nr 22.

5. Wycięty w ten sposób fragment odginamy, tak aby po jej ułożeniu płasko na belkach przylegała  ona równolegle do komina i tworzyła kołnierz (rys.26). Drugi brzeg (ten z taśmą butylową pod spodem) powinien opierać się na belce wymianu znajdującej się obok komina. W ten sposób ułożoną blachę na membranie,  mocujemy gwoździami lub zszywkami do przejm. Ilość gwoździ lub zszywek mocujących musi zapewnić szczelność połączenia z membraną (rys.23).           

6. W prawidłowo zamocowanym,  pasie blachy, jego wygięty do góry  fragment (kołnierz) oparty jest o komin a trójkątna końcówka wystaje poza krawędzie tego komina. Końcówkę tą trzeba wygiąć na sąsiednią prostopadłą powierzchnię komina tak aby się z nimi dobrze stykała.  Dolna część pasa z wygiętym prostopadle do połaci kołnierzem pozostaje nie nacięta. Jeżeli będzie przeszkadzać w dalszych pracach dekarskich można ją delikatnie przygiąć na bok w zależności od potrzeb.

7. Podobnie postępujemy po przeciwnej stronie komina, układając drugi pas blachy. Oba pasy tworzą symetryczny układ (rys.24) wokół komina.

 

8. Na tak przymocowane pasy blachy układamy odgięty do góry pasek naciętej uprzednio membrany. Jeżeli sięga on tylko do powierzchni komina to należy podłożyć pod niego fragment membrany przycięty tak aby wchodził na komin tworząc kołnierz- rynienkę osłaniającą przed spływającymi skroplinami lub przeciekami. Na nie zakryte membraną narożne, na fragmenty blachy przyklejamy kawałki taśmy samoprzylepnej uszczelniające przed spływającymi skroplinami lub przeciekami (rys.25, 26).    

9. Dolną część komina otoczoną prostopadle wygiętymi kołnierzami blaszanej taśmy uszczelniamy wkładką wyciętą z membrany (rys.27). W miejscu zaznaczonym na rysunku przyklejamy taśmę butylową służącą do zamocowania tej wkładki. Wkładkę z membrany trzeba wcisnąć tak aby szczelnie wypełniała całą powierzchnię między wystającymi do góry kołnierzami (rys.28) i przylegała szczelnie do komina.10. Kominy mają różne wymiary. Dlatego często zachodzi konieczność sztukowania metalowej taśmy czyli układania jej na zakład zgodny ze spadkiem połaci dachu - dolna część pozostała z arkusza przykrywana jest górną odciętą na wymiar z nowego arkusza. Minimalny zakład zależy od kąta nachylenia połaci – dla kątów nachylenia zawartych między 10° – 30° musi wynosić 15 cm , a dla wyższych pochyleń niż 30°- 10 cm.

11. Po zamontowaniu pasm blachy, trzeba wypełnić wełną mineralną przestrzeń utworzoną pod taśmą przez belki drewnianej ramki (wymiany, przejmy) i podtrzymać ją drutem ze stali nierdzewnej (rys.29).

12. Jeżeli istnieje konieczność uzyskania większej szczelności połączeń to można w szpary między kołnierzem z blachy a powierzchnią komina wcisnąć silikon dekarski.Marma Polskie Folie

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2019
zobacz także: marma.com.pl milleniumhall.pl divameble.pl lenko.com.pl |      Prywatność